top of page
Behandeling_26_edited.jpg

Maak een afspraak

Je bent welkom om een afspraak te maken met en zonder verwijzing via dit formulier of mijn contactgegevens.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek van max. 20 minuten is op verzoek mogelijk, hieraan zijn geen kosten verbonden.
Het eerste consult zal een uitgebreide intake zijn, hiervoor zal er 1 consult in rekening worden gebracht. Een consult duurt 50-55 minuten.

 

Ga naar

Tarieven

Algemene informatie

Privacy informatie

Contactformulier

Bedankt voor je bericht

Contactgegevens

 

0299 - 32 01 75

Papaverstraat 27, 1131 HK Volendam

VVH_beelmerk-GZ-haptotherapeut.png
contactgegevens
Maak een afspaak
Tarieven

Tarieven

Ik ben GZ-haptotherapeut en geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Ik ben lid bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Zij beheert het register van erkende GZ-haptotherapeuten en ziet toe op naleving van de kwaliteitseisen. Voor verdere informatie verwijs ik naar de website van de VVH.

Een consult haptotherapie kost 95,00 euro per keer vanaf 1 jan 2024. in veel gevallen wordt haptotherapie (deels) vergoed door je zorgverzekeraar. Vanuit je aanvullende pakket. Bij twijfel kijk even op de site van je verzekeraar. Op de vergoedingenlijst van de VVH staat een overzicht van zorgverzekeraars die haptotherapie in hun pakket hebben opgenomen. 

Facturering vindt maandelijks plaats. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
Afspraken die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in principe volledig in rekening gebracht. 

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je medische gegevens? Dan ga ik daar graag met je over in gesprek.

Bent je niet tevreden? Bespreek jouw klacht in iedere geval met mij. De kans is groot dat we er samen wel uitkomen. Lukt dat niet, dan is het goed om te weten dat je gebruik kan maken van de klachtenregeling van de VVH. Voor meer informatie zie de klachtenprocedure pagina op de VVH-website.

Algemene informatie

 • Registratienummer Vereniging van Haptotherapeuten: 838

 • AGB Zorgverlenerscode: 90113863

 • KVK 81517238

algemene informatie

Privacy informatie

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van jou een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van jouw gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet jouw toestemming vragen.

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van je de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

  • NAW-gegevens verzekerde

  • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde

  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)

  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie

  • Kosten van de behandeling
    

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.

 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

 

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan mij.

privacy
bottom of page